Administrative office

Office
Address Tel 
Working Range Staff
School Office C666 027-87558725
Administrative Management NIE Mingju, HOU Mengshuang
Office of Human Resource
C666

027-87558726,027-87542593

Talents Recruitment, administrative services for staff

ZHANG Nanyangsheng, TIAN Li
Office of Scientific Research
C666,C665

027-87558727,027-87542868

Scientific Research and Security Management

GUO Fei, XUE Yawen, ZHENG Xia
Undergraduate Office
C671 027-87558724
Undergraduate Education
LI Jingping, QU Shengzhen, LI Xiaoe
Graduate Office C665 027-87558730 Graduate Education HE Hongjuan, LI Lihua, CHEN Qiongxia
Office of International Affair
C665 027-87558730 International Affairs and Exchange Program TIAN Li, LIU Tianxin
Offfice of Finance C668 027-87540205
Finance
ZHANG Bingyi, CHEN Ting
Student Affairs Office
C647,C648 027-87558722,027-87558723
Student Affairs
ZHANG Hu, XING Zhikun, HUANG Kaixi, HUANG Jingqi, ZHU Jiaoteng, XU Yanliang, ZHANG Lei, ZHOU Yunshan, LI Mengye, HAN Tianyang
@Huazhong University of Science and Technology, School of Optical and Electronic Information