Professors
XU Yebin

Time:December 14, 2021

1. Yebin Xu, Yanyan He, Fandi Zeng, and Ruifeng Zhang, “Aging in EPDM used for outdoor insulation”, IEEE Trans. Dielectrics and Electrical Insulation, 6(1) 60-65(1999)

2. Yebin Xu, Xiang Ming Chen, and Yong Jun Wu, “Preparation of Ba6-3xNd8+2xTi18O54 Via Ethylenediaminetetraacetic Acid Precursor”, J. Am. Ceram. Soc., 83(11) 2893-2895(2000).

3. Yebin Xu, X. M. Chen, and Liangbin Wang, “Sol-gel preparation of BaTi4O9 and Ba2Ti9O20”, J. Am. Ceram. Soc., 84(3) 669-71 (2001).

4. Yebin Xu, Yanyan He, and Liangbin Wang “Synthesis of Ba2Ti9O20 Via Ethylenediaminetetraacetic Acid Precursor”, J. Mater. Res., 16 (4) 1195-1199 (2001).

5. Yebin Xu, Guohua Huang, and Hua Long, “Sol-Gel Synthesis of BaTi2O5”, Mater. Lett., 57(22-23) 3570-3573(2003)

6. Yebin Xu, Xiao Yuan, Guohua Huang, and Hua Long, “Polymeric Precursor Synthesis of Ba2Ti9O20”, Mater. Chem. Phys., 90(2-3) 333-338(2005).

7. XiaoYuan, Yebin Xu, Guohua Huang, and Chunlian Zeng, “Synthesis of Strontium dialuminate via Ethylenediaminetetraacetic Acid Precursor”, J. Am. Ceram. Soc., 90(7) 2283-2286(2007)

8. Yebin Xu, Ting Liu, Yanyan He, and Xiao Yuan, “Dielectric properties of Ba0.6Sr0.4TiO3-Sr(Ga0.5Ta0.5)O3 solid solutions”, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, 55(11) 2369-2376(2008).

9. Yebin Xu, Ting Liu, Yanyan He, and Xiao Yuan, “Dielectric Properties of Ba0.6Sr0.4TiO3-La(B0.5Ti0.5)O3 (B=Mg, Zn) Ceramics”, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, 56(11) 2343-2350(2009).

10. Yanyan He, Yebin Xu, Ting Liu, Chunlian Zeng, and Wanping Chen, “Microstructure and dielectric tunable properties of Ba0.6Sr0.4TiO3-Mg2SiO4-MgO composite”, IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control, 57(7) 1505-12 (2010).

11. Ting Liu, Yebin Xu, and Jingyuan Zhao, “Low Temperature Synthesis of BiFeO3 via PVA Sol-Gel Route”, J. Am. Ceram. Soc., 93(11) 3637-3641 (2010).

12. Yanyan He, Yebin Xu, Ting Liu, Chunlian Zeng, and Wanping Chen, “Tunable dielectric properties of BaTi08Zr0.2O3-Mg2SiO4-MgO composite”, J. Alloys Compd., 509(3) 904-908 (2011).

13. Ting Liu, Yebin Xu, Shangshen Feng, and Jingyuan Zhao, “A facile route to the synthesis of BiFeO3 at low temperature”, J. Am. Ceram. Soc., 94(8) 3060-3063(2011).

14. Ting Liu, and Yebin Xu, “Synthesis of nanocrystalline LaFeO3 nowders via glucose sol-gel route”, Mater. Chem. Phys., 129(3) 1047-1050(2011).

15. Ting Liu, Yebin Xu, and Chunlian Zeng, “Synthesis of Bi2Fe4O9 via PVA sol-gel route”, Mater. Sci. Eng. B, 41(7) 535-539(2011).

16. Ting Liu, Yebin Xu, Yang Li, Zhaohui Wang, and Jingyuan Zhao, “Synthesis of La2NiO4 via a PVA-based Route”, Ceram. Int., 37 (8) 3361-64(2011).

17. Yanyan He, Ting Liu, Yebin Xu, and Zeming Du, “Synthesis of the giant dielectric constant oxide CaCu3Ti4O12 via ethylenediaminetetraacetic acid precursor”, Mater. Res. Bull., 47(5) 1181-1184(2012).

Previous:XU Jing
Next:XU Zhimou
@Huazhong University of Science and Technology, School of Optical and Electronic Information